Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice IV.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře,

Dnes vám pravděpodobně naposledy v letošním roce představíme odpovědi na vaše dotazy o dění v našem městě, které jsme za vás předložili současnému koaličnímu vedení naší radnice.

Okruhy dotazů se přímo dotýkají dopravy v našem městě a téměř jako u všech velkých investičních akcí také jejich cenou, které je u nás ve městě nezřídka jiná než původně plánovaná:

1. Dobrý den, můžete nám sdělit, kdy je plánován skutečný termín dokončení stavby autobusového nádraží v Týnci?

Dopravní terminál bude dokončen do 31.12.2019.

2. Stavba nádraží se má prodražit o tři miliony korun, můžete potvrdit, že tato částka je konečná? 

Rada města na svém zasedání 11. 11. 2019 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností  PSN & DS a.s. k zakázce Dopravní terminál Týnec nad Sázavou.
Dodatek mění cenu díla o 660.727,92 Kč bez DPH na základě změnových listů 5, 6 a 7. Změny jsou vyvolány okolnostmi, které nešlo předvídat. Významnou část navýšení ceny dle dodatku 2 jsou určeny na úpravy prodejny jízdenek dle požadavků ČD.
Další náklady si vyžádala přeložka tlakové kanalizace z důvodu křížení s plynovodem a úpravy z důvodu chybně uloženého plynovodu). Konečná cena díla se vzhledem k Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 mění na 28 495 097,65 Kč bez DPH. Cena dle SoD byla 25.373.867,85 Kč bez DPH. Položkové rozpočty změny ceny díla včetně zdůvodnění, odborných stanovisek a rozboru jsou na webu – profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-  61798387/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-61798387/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-394502177-61798386/VysledekZadavacihoPostupu-394502177-61798386/

O změnách obsažených v dodatku 1 jsme Vás informovali již v červenci. Údaje jsou také zveřejněny na   profilu zadavatele.

3. Je již rozhodnuto o tom, zda se bude dálniční přivaděč stavět přes městskou část Višňovka a pokud je rozhodnuto, kteří zastupitelé pro variantu hlasovali?

Ve věci výstavby dálnice D3 dosud nebylo zahájeno projednání územního rozhodnutí, tedy není známý termín zahájení výstavby D3, tudíž je předčasné hovořit o tom, zda dálniční přivaděč povede přes Višňovku. Pro výstavbu dálnice D3 ve variantě stabilizovaná a napojení Týnce nad Sázavou na dálnici D3 ve variantě I, označené D14, hlasovalo 1.12.2003 ze 17 členného zastupitelstva města Týnce nad Sázavou 15 zastupitelů. V roce 2003 se nesledovalo jmenovité hlasování.

Děkujeme tiskové mluvčí paní Lence Morávkové za dodané odpovědi.

Dnes si dovolíme malou připomínku k poslednímu dotazu.
Z uvedené odpovědi zcela jednoznačně vyplývá, že o přivaděči naposledy hlasovalo zastupitelstvo v roce 2003.
Petiční výbor „Chraňme naše ŽP“ zaslal dne 10.8.2018 a následně pak 6.12.2018 výzvu k novému hlasování o návrhu zrušení usnesení. První žádost zrušila údajně tehdejší rada města a druhá žádost prý zastupitelům nebyla k projednání předána vůbec.
O důvodech proč se tak nestalo lze dnes jen spekulovat…..

O tom, že se přivaděč přes Višňovku bude stavět a tím se takřka jistě „vylepší“ průjezd vozidel přes naše město, se poté naši občané mohli seznámit na reklamní akci ŘSD ČR v našem městě:

Uvidíme tedy, zda na tuto situaci naši zastupitelé budou nějak reagovat nebo zda radši nebudou dělat nic a vše případně svádět na své předchůdce.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák

Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice III.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnes vám přinášíme další odpovědi na vaše otázky. Máme polovinu prázdnin a mohlo by se zdát, že se nic moc v našem městě neděje, přesto každý kdo do našeho města přijede hromadnou dopravou vidí, že to tak úplně není.
V našem městě se totiž staví i o prázdninách a zrovna autobusové nádraží. To bylo již obsahem i vašich předchozích dotazů a vzhledem k tomu, že je předmětem i dalších dotazů, věnujeme mu dnes článek celý:

1. Povídá se, že Týnecké autobusové nádraží staví jiná firma, než která vyhrála soutěž, můžete nám sdělit, zda je to pravda a popřípadě proč?

Výstavbu dopravního terminálu provádí vítěz výběrového řízení, společnost PSG DS a.s. Jako generální dodavatel odpovídá za kvalitu prací i výsledného díla a také veškeré práce vykazuje a fakturuje. Na zemní práce si PSG DS a.s. najala subdodavatele, kterým je firma DIOSTAV s.r.o.

Kocourova poznámka: zde tedy nastala běžná věc, „nějaká“ firma vyhrála výběrové řízení a další to ta ní „nějak“ zrealizuje.

2. Rekonstrukce Týneckého autobusového nádraží se dle informací uveřejněných v posledních Týneckých listech o 3 miliony korun z důvodu nečekaných nákladů, jak je toto možné, to nebyla provedena řádná příprava projektu včetně průzkumu staveniště?

Cena díla se opravdu navýšila o cca 3 miliony korun. Důvodem je změna zabezpečení uložení plynovodu. Průzkumy se před zahájením akce prováděly, proběhla jednání se správci sítí. Z jejich vyjádření a předložených dokumentů vyplynulo, že vše odpovídá platným ČSN. Z těchto faktů také vycházel projekt a rozpočet. Až samotná realizace díla ukázala, že plynovod, který je starý přibližně 20 let, není místy uložen dle vyjádření jeho správce. Proto se muselo následně přistoupit k úpravě jeho uložení. Na to navazoval i jiný způsob hutnění konstrukčních vrstev vozovky. V rozpočtu oceněný způsob (vápnění) nemohl být použit kvůli změnám na plynovodu. Zvolena byla jiná varianta, v dokumentaci popsaná jako alternativní, ale dražší (výměna podloží za jiné – zhutnitelné). Položkové rozpočty změny ceny díla včetně zdůvodnění, odborných stanovisek a rozboru jsou na webu – profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-61798387/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-61798387/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-394502177-61798386/VysledekZadavacihoPostupu-394502177-61798386/

Kocourova poznámka: jak to vypadá, tak doby, kdy cena díla byla konečná a nepřekročitelná jsou dávno pryč. Kdo si myslel, že 30 milionový doplatek Týnecké školy, byla věc mimořádná, bude zřejmě zklamán...

3. Mnozí občané si všímají, že na staveništi nepanuje zrovna čilý ruch, bude stavba dokončena v řádném termínu?

To, že na staveništi nepanuje čilý stavební ruch, je zřejmé. Zhotovitel nás však opakovaně ujišťuje, že dílo předá v termínu dle SOD.

Kocourova poznámka: a když neodevzdá, tak se stane co? Třeba zrovna – nic.

Děkujeme paní Lence Morávkové za odpovědi.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák

Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice II.2019

Zdravíme naše čtenáře.

I v tomto dubnovém počasí vám přinášíme nové informace a ačkoli byl apríl, den legrácek a žertíků, některé z nových informací tak úplně žertovné nejsou:

1. Povídá se, že Týneckou školu opouští učitelé, neohrozí jejich odchod kvalitu výuky našich dětí?

– personální pokrytí výuky je plně zajištěno a za pedagogy odcházející například na mateřskou dovolenou je vždy plnohodnotná náhrada. Navíc škola od nového školního roku, tedy září 2019, rozšíří učební program o přípravnou třídu tak, aby děti se specifickými potřebami měly snazší nástup do první třídy. Nezapomíná ovšem ani na starší děti, pro které zajistila dva rodilé mluvčí anglického jazyka, kteří výuku obohatí také od nového školního roku. Děti mohou využít i nabídku zajímavých dobrovolných předmětů a kroužků, což dělají velmi rády, a tyto aktivity jsou kapacitně naplněné téměř na 100 procent.

Odpověď nám sice tak úplně neodpovídá na to, zda učitelé skutečně odchází, jak se mezi lidmi proslýchá, nicméně pokud se kvalita výuky nebude snižovat jak je v odpovědi tvrzeno, můžou být rodiče školáků spokojeni. 

2. Započala rekonstrukce Týneckého autobusového nádraží. Vzhledem k tomu, že se na něm mají nacházet i tzv. komerční objekty, bude je spravovat město nebo se budou nějakým způsobem pronajímat? 

–  komerční objekty v prostoru nového dopravního terminálu nebudou.
V čekárně najdou cestující prodejnu jízdenek a veřejné WC. Správcem objektu bude město ve spolupráci s Českými drahami.

Zde si počkáme na budoucnost, zda správcem bude skutečně město nebo nějaká vybraná soukromá firma.

3. Město slavnostně vyvěsilo tibetskou vlajku, vyvěsí u příležitosti výročí březnové okupace Československa německou armádou v roce 1939, jako vzpomínku na památku zavražděných Československých občanů během následující okupace i Českou vlajku?

– vyvěšení tibetské vlajky bylo součástí mezinárodní kampaně.
Město Týnec se ke kampani připojilo především proto, abychom si připomněli, že dodržování lidských práv není všude samozřejmostí. Vyvěšení české vlajky na památku zavražděných občanů v období války probíhá v celé České republice včetně Týnce každoročně 8. května (dříve 9. května) už od konce 2. světové války. Zároveň jako poděkování těm, kdo za naši svobodu položili své životy, vedení města pokládá v tento samý den na hrob padlých vojínů věnec s trikolorou.

Připomenutí 80letého výročí okupace a zničení Československého státu fašistickým Německem v tomto kulatém výročí se nám jeví v tomto případě jako velmi vhodná připomínka našich padlých a umučených spoluobčanů v období okupace.
Zároveň je to tak trochu příznačné, že i když se v našem městě dají najít obyčejní lidé, kteří se stali svým způsobem života hrdiny, tak jejich osudy vedení města nezajímá a na jejich počest se žádná vlajka před fotoaparáty slavnostně nevyvěsí.

4. Městská koaliční vláda všem svým občanům zdražila vodu, budou získané finanční prostředky použity i k sanaci „starých městských studní“ ?

– stanovení ceny vody má jasně daná pravidla v zákoně, který platí pro koaliční i opoziční vládu. Finanční prostředky získané díky tomuto mírnému navýšení, při průměrné spotřebě jde o nárůst 240 Kč na osobu za rok, budou dle zákona použity na obnovu vodovodní infrastruktury. Zmíněné městské studny nejsou součástí vodovodní infrastruktury, a tedy ani prostředky získané z prodeje vody nelze na sanaci těchto studní použít. Jejich pravidelná a trvalá údržba, tak aby byly stálým zdrojem užitkové vody, je financována z běžných údržbových položek rozpočtu města.

Odpověď tedy jasná, občane plať, vlastní voda nebude.
Zůstává tak jen nezodpovězená otázka co se stane, když se bude dodávaná voda dále zdražovat…  

Děkujeme paní Morávkové za odpovědi

Jménem Patriotů Týnecka

Zdeněk Vondrák

Čtenářské dotazy a odpovědi – radnice I.2019

Zdravíme všechny naše čtenáře.

I v letošním roce se za vás budeme ptát a zveřejňovat případné odpovědi.
Zde již máme první letošní dotazy a odpovědi i z naším stručným komentářem:

1. V letošním roce je opět vypsán dotační titul na výstavbu tzv. sociálních bytů. I když Hnutí Otevřená radnice na využití podobného dotačního programu upozorňovalo již před pěti lety, tehdejší vedení radnice na toto nereagovalo. Vypadá to, že současné vedení opět nezrealizuje v tomto případě nic?

– Město v současné době výstavbu sociálních bytů neřeší, nepřipravuje projekt ani nové lokality. Vychází ze stanovených priorit schválených v zastupitelstvu a vzešlých ze strategického plánování a komunitního setkávání s občany. V nejbližší době začne ve městě pracovat terénní sociální pracovník. Výstupem jeho práce budou mimo jiné i závěry, zda požadavek na sociální bydlení je oprávněný. Pokud Hnutí Otevřená radnice považuje absenci sociálních bytů za zásadní, mohlo v době, kdy vedlo sociální komisi podat podnět a konkrétní návrh, jak a kde ho řešit.

„Zde je namístě upozornění, že v tomto případě tzv. sociální byty neslouží pro ubytovávání nepřizpůsobivých občanů, jak si mnozí můžou myslet, ale především jako startovací byty pro mladé rodiny a ty na Týnecku zcela jistě nejsou.
Terénního pracovníka pak po smutných událostech, kdy došlo k případu umrznutí našich spoluobčanů všichni jistě uvítáme a věříme, že tato nelehká práce bude mít konkrétní výsledky.
Co se pak týká návrhů a podnětů, jejich schvalování v sociální komisi a na samotné radnici bylo v minulém volebním období velmi obtížné a v současné době při stejném složení koaliční radniční vlády si nemůžeme dělat iluze, že to bude jiné.“ 

2. V nové sportovní hale postavené u Týnecké školy údajně dochází k praskání podlahy a to zejména kolem kolíků na sítě pro míčové hry a zároveň zde děti nemohou využívat šatní skříňky z důvodu jejich poruchovosti. 

Je toto pravda a kdo bude platit opravu vzniklých závad?

– V nové tělocvičně k praskání podlahy ani k poruchovosti šatních skříněk nedochází.

„V tomto případě jsme jistě všichni rádi, že se nová hala povedla a nic nebrání našim dětem v jejímu bezproblémovému užívání.“

3. U nového kruhového objezdu pod Kulturním domem došlo v minulém měsíci k nátěru vozovky červenou barvou. Vzhledem ke zřejmě nekvalitní práci je tento nátěr již značně opotřebován, kdo tento nátěr platil a kdo bude hradit jeho případnou opravu?

– Nátěr prováděl zhotovitel okružní křižovatky pro objednatele Středočeský kraj. Město neplatilo ani nebude řešit opravu. Křižovatka je ve zkušebním provozu, na jaře by měly být odstraněny všechny zjištěné závady a nedodělky včetně opravy nátěru.

„Firma které tuto podivnou okružní křižovatku stavěla dobré jméno na stavbě např. dálnice zrovna nemá. Musíme tedy věřit, že nám do jara vydrží a vše i opraví.“

4. Na cyklostezce mezi Týncem a Chrástem došlo k popraskání povrchu jak asfaltu, tak na jednom místě i betonové zdi. Bude tato závada reklamována nebo opravu zaplatí město Týnec ze svého rozpočtu? 

– Prasklina v asfaltu bude reklamována u zhotovitele, který při vhodných klimatických podmínkách provede opravu. Prasklina v betonu na opěrné zdi je stabilizovaná.

„Jak se můžou naši spoluobčané sami přesvědčit, tak prasklin v asfaltu je více než jedna a všichni věříme, že se vše řádně opraví a neprojeví se v budoucnu jiné a závažnější nedostatky.“

Děkujeme paní Lence Morávková za odpovědi na čtenářské dotazy.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák

II. Dotazy a odpovědi z radnice 2018

Zdravíme naše čtenáře

I v tomto prázdninovém a horkém čase se v našem okolí odehrávají věci, které vás trápí či zajímají. Jsme rádi, že tyto věci můžeme naším prostřednictvím pro vás zjišťovat a dále vás pak informovat.

Zde vám již předkládáme komunikaci s městským úřadem a dovolíme si zároveň přidat i náš  malý komentář k některým zjištěným událostem:

Dobrý den,

Na základě dotazů od našich spoluobčanů bychom se od vás rádi dozvěděli některé informace :

1. na území města i městských částí dochází k výměně světel pouličního osvětlení, je pravda, že tyto lampy stojí přes 6000,- Kč za jednu?

Není možné jednoznačně stanovit cenu jedné lampy. Může to být zmiňovaných 6 tisíc korun, ale může to být i dvakrát víc. Více informací získáte po prostudování Smlouvy o správě, provozu, údržbě opravě a obnově veřejného osvětlení, na jejímž základě obnova osvětlení probíhá. Smlouva je veřejně přístupná a její přesné znění najdete na portálu veřejné správy, v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5937675.

Poznámka: v tomto případě si udělejte obrázek a názor sami, necítíme se přímo odborníky na cenu lamp a pokud někdo z vás má na tuto odpověď konkrétní názor, zašlete nám ho a mi ho rádi na našem nezávislém webu zveřejníme.

2. Po Týnci a Chrástu se staví nové chodníky, dojde k výstavbě nových nebo alespoň k opravě starých i v jiných městských částech?

Výstavba a opravy chodníků nejsou realizovány podle místní příslušnosti, ale podle prospěšnosti pro zvýšení bezpečnosti a účelnosti. Vzhledem k vysokému provozu na přilehlých komunikacích jsme moc rádi, že se nám podařilo vybudovat nový chodník v Chrástu a na Brodcích. Už dříve byl vybudován nový chodník v Jílovské ulici, v Čakovicích, do Bukovan. Nyní je v přípravě výstavba chodníku do Zbořeného Kostelce. Výstavby v dalších městských částech budou následovat.

Poznámka: zde si dovolíme vyslovit svůj názor na některé uváděné stavby a uvést k nim i několik faktů.
Je zcela jisté, že každý chodník v rizikové oblasti je velmi žádoucí.
V Chrástu u autobusové zastávky alespoň nemusí čekající lidé stát na silnici, na Brodcích je přibližně stejná situace i když tahle výstavba se bohužel dostala do černé kroniky Benešovského deníku..
Co se týká uváděného chodníku v Jílovské ulici – zde je zřejmě myšlena kombinovaná cyklostezka pro pěší i chodce. V tomto případě se jednalo o stavební zakázku v původní nabídkové výši 14 milionů, kdy se po zveřejnění v médiích její cena snížila na 7 milionů za celých 1100m délky stezky. U této stezky také letos končí záruční doba a jestli se bude opravovat prasklý beton a vyhnutá gabionová zeď  v náspu před výjezdem z Týnce na Chrást se zatím neví.

Na uváděný chodník z Týnce do Bukovan citujeme přímo odpověď tamního starosty:

Dobrý den,
Stezku pro cyklisty a pěší Bukovany – Týnec n/S, jak se správně jmenuje, připravila, zajistila financování a vybudovala Obec Bukovany v r. 2009.

Hezký den
Miroslav Šiška – starosta obce Bukovany

3. V sobotu 23.6. se v Týnci pořádala přehlídka dechovek a opět se uskutečnila pod širým nebem u domu s pečovatelskou službou. Znamená to, že pergola u obchodního domu, která měla pro tyto účely sloužit, pro toto využívána nebude a když ne, tak proč?

Pergola před obchodním domem slouží svému účelu pro konání kulturních představení v případě nepřízně počasí, například deště nebo sněžení.  Akce Přehlídka dechovek je určena především dříve narozenému publiku. I proto je jako místo konání, vzhledem k omezené pohyblivosti diváků, zvoleno prostranství před DPS. Pokud by nepřízeň počasí koncertu pod širým nebem bránila, akce by se přesunula pod pergolu.

Poznámka: podle nás není ani možné vzhledem k velikosti uváděné pergoly, umístit pod ní dechovou hudbu s případným ozvučením i s diváky. Každý ať se sám podívá a představí si tam četnou dechovou kapelu a několik desítek diváků.
Pro upřesnění zde musíme uvést, že koncerty u DPS pro naše sousedy v seniorském věku velmi vítáme a jejich větší počet by jsme jen uvítali.

4. Někteří občané si všimli, že firma provádějící stavbu kruhového objezdu pod kulturním domem, využívá minimum zaměstnanců, kteří prý nepracují před osmou hodinou a po šestnácté hodině. Může toto město z pozice stavebního dozoru nějak ovlivnit?

Stavba kruhové křižovatky probíhá dle informací investora, kterým je Středočeský kraj, podle plánu. Harmonogram prací je údajně dodržován, dokončena by, jak uvádí investor, měla být v termínu.

Poznámka: zde nezbývá než věřit, že vše se v dobré obrátí…

K těmto vašim dotazům, jsme tentokrát připojili i jeden dotaz náš  – patriotů Týnecka a Posázaví:

Nebylo by vhodné u příležitosti 700let první písemné zmínky o Týnci jmenovat významným občanem města ing. Františka Janečka jako zakladatele moderního Týnce, bez něhož by naše město v dnešní podobě vůbec neexistovalo? 

Jmenovat pana Janečka Významným občanem, je určitě dobrý nápad. Využijte, prosím, vyhlášení výzvy k podání nominací, a pana Janečka nominujte.

Poznámka: před několika lety jsme to již zkusili, ale bez udání důvodů jsme neuspěli, že by jsme tedy měli letos u příležitosti významného jubilea města Týnce větší šanci?

Děkujeme tímto paní Lence Morávkové z městského úřadu za odpovědi,
našim čtenářům za zachování přízně a přejeme všem klidnou druhou polovinu prázdnin.

Za patrioty Týnecka zapsal Zdeněk Vondrák