Zářijové dotazy čtenářů

I v tomto měsíci vám přinášíme několik dotazů a odpovědí, vás čtenářů.
Stejně jako v minulém měsíci se i v tomto zdržíme jakéhokoli komentáře
a seznámíme vás s přesným zněním otázek a následných odpovědí:

Dobrý den,

Rádi bychom vás požádali o odpovědi na několik dotazů týkající se našeho města:
1. V zápisu z městské rady ze dne 5.9.2016 se objevil tento článek:
14/22
Návrh na odpuštění pohledávky (zákonné příslušenství ve výši cca 511.410 Kč k vymožené pohledávce). Jistina pohledávky byla uhrazena. Vzhledem k sociálním poměrům dlužníka (město je opatrovníkem dlužníka), jiné dluhy nemá a spolupráci dlužníka rada navrhuje ukončit exekuci, částečně odpustit pohledávku ve výši 460.410 Kč (příslušenství dluhu), zbytek dluhu ve výši 51.000 Kč – pravidelné splátky 1000 Kč/měsíčně bude řešit úřad přímo bez exekutora. Projedná zastupitelstvo.

Schváleno 4 – 1 (proti) – 0
Můžete našim čtenářům sdělit, jak se k tomuto postavilo naše zastupitelstvo a přiblížit vlastní důvody, které k tomuto návrhu vedly? Popřípadě ještě jakým způsobem se bude dále postupovat u dalších možných dlužníků, aby se tento případ nestal precedentem?
2. Dne 28.9. 2016 je svátek sv. Václava, patrona České země, proběhla u této příležitosti nějaká vzpomínková akce?
3. Dne 28.10. 2016 je státní svátek a to den české státnosti, bude město tento svátek nějak připomínat? Zajistí se jako v loňském roce alespoň úklid památníků padlých v našem městě a obcích?
…………………………………………………………………………………………….

Vážený pane Vondráku,

děkujeme za zájem o dění v našem městě. K Vašim dotazům uvádím:

Pohledávky, které jsou po splatnosti, řešíme upomínkami. Pokud dlužník nereaguje, předáváme je advokátní kanceláři. Když ani tehdy není vůle k jejich zaplacení, předává advokátní kancelář pohledávky soudu a  exekutorovi. Ten v souladu se zákonem buď pohledávku vymůže, anebo zjistí, že ji není z čeho vymoci, že je v podstatě nedobytná. V případě nedobytnosti se pohledávka přesune do takzvané podrozvahy. To znamená, že je stále evidována a čeká se, pokud by dlužník v budoucnu nějaký majetek nabyl, aby pohledávku mohl uspokojit. Je to ale složitější, protože běží promlčecí lhůty. Snažíme se tyto lhůty sledovat, a v případě, že se blíží promlčení pohledávky, tak ji znovu urgujeme, znovu se soudíme. Tím dojde k opětovnému prodloužení promlčecí lhůty.

V případě částky 511 410 korun jde o pohledávku Františka Sarkoziho. To je hluchoněmý obyvatel Týnce. Je zbaven svéprávnosti a město je jeho opatrovníkem. Pohledávka 51 tisíc korun na nájemném vznikla v době, kdy byl ještě svéprávný a bydlel na Brodcích v č.p. 25. Tato částka byla nyní splacena v plné výši. Desetkrát větší dluh jsou náklady spojené s poplatkem z prodlení a úrokem, na které máme ze zákona nárok. Dlužník dluh (jistinu) na nájemném uhradil a má stabilní příjem ve formě důchodu. I proto jsme zastupitelstvu předložili návrh pohledávku částečně odpustit. Jako sankci za dlužnou částku jsme navrhli 100% pohledávky, což je 51 tisíc korun. Tu bychom si s dlužníkem sami vypořádali formou splátkového kalendáře. Zastupitelstvo v září tento bod neschválilo. To znamená, že zatím se nic na situaci nemění. V prosinci na zastupitelstvu budeme návrh předkládat znovu. Myslíme si, že František se chová slušně, je spolehlivý nájemník v obecním bytě, a že si odpuštění pohledávky zaslouží. Zdůrazňuji, že jistina byla uhrazena, dluh se týká příslušenství dluhu, což jsou zákonné poplatky a úroky z prodlení. Odměna exekuce a náklady právního zastoupení byly také uhrazeny v plné výši.

Oslavy Dne české státnosti 28. září a oslavy Dne vzniku samostatného československého státu 28. října necháváme na místních sdruženích a spolcích. Město Týnec nad Sázavou, vědomo si významu nadcházejícího data, při této příležitosti každoročně připravuje slavnost předání ocenění novým Významným občanům města. Letos tato akce vychází přesně na pátek 28. října.

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Děkujeme paní Morávkové za spolupráci.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák

 

Srpnové dotazy čtenářů

Během uplynulého měsíce jsme dostali několik konkrétních dotazů týkajících se stavu a dění na Týnecku.
Požádali jsme proto zástupce městského úřadu o vyjádření k těmto věcem či událostem a odpovědi paní Lenky Morávkové která se toho ujala, vám zde tedy předkládáme:

1. V prostoru naproti bývalé trafiky Bláhová a jinde po Týnci došlo k vytrhání zde zasazených keřů. Můžete nám prosím sdělit z jakého důvodu se tak stalo?
Keře naproti trafice se rozrostly natolik, že připomínaly spíše buš než okrasné dřeviny. Proto bylo přistoupeno k rekultivaci. Po posouzení jejich stavu a stáří odborníky, bylo rozhodnuto tyto keře vymýtit a místo nich nasázet jiné, ne tolik náročné na prostor a údržbu.

2. Při zajištění a uhrazení zdravotní péče našemu občanovy (oční operace) se toto prý setkalo s velkými komplikacemi ze strany tohoto občana a objednaná operace se musela mnohokrát odložit a povedla se až na několikátý pokus. Je tato informace pravdivá a pokud ano, muselo město v tomto případě hradit nějaké náklady navíc, popřípadě došlo k nějaké dohodě o možné práci pro město alespoň jako částečné poděkování za tento lidský čin?
Druhou otázkou jste v podstatě téměř popsal skutečnost. Pán opravdu po několikerém odkládání podstoupil oční operaci a po jejím absolvování alespoň částečně vidí. To je nejen pro něj, ale i pro ostatní spoluobčany dobrá zpráva. Řidiči ani chodci se už nemusí obávat, že jim nevidomý vstoupí náhle před vůz nebo do cesty. Také se o sebe dokáže mnohem lépe postarat, čímž městu ubyla velká starost. Město žádné další náklady nehradilo a k dohodě o možné práci nedošlo.

3. V Peceradech se připravuje velmi zajímavá výstava o životě v této Týnecké obci. Pomůže město nějakým způsobem pořadatelům s touto výstavou? Našli by se nějaké městské prostory, kde by se alespoň část výstavy dala trvaleji instalovat a následně průběžně obnovovat?
Výstava v Peceradech je určitě zajímavá a moc se na ni těšíme. Organizátorům jsme poskytli zdarma prostor k prezentaci v Týneckých listech. Více po nás nepožadovali. Pokud by v budoucnu výstavu chtěli přestěhovat na městský úřad, rádi jim výstavní prostory zapůjčíme.

4. Je v plánu realizace stavby městského vodovodu do Kostelce a pokud ano, tak v jaké časovém horizontu?
Zásobování Kostelce vodou se v současné době řeší. Město nechává vypracovat studii. Ta posoudí, zda je vhodnější, a to z důvodu časové a finanční náročnosti, a také s ohledem na místní podmínky, výstavba vodovodu nebo několika studní, společných pro více domácností. Výsledek by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku.

Děkujeme tímto paní Lence Morávkové za odpovědi a těšíme se na další spolupráci.

Za Týnecké patrioty a občany Zdeněk Vondrák

 

 

Kostelecká lávka a mostek

Máme tu začínající sezónu výletů.
Většina z nás se určitě ráda nejen projde, ale podle možností i projede na kole. A zde si můžeme pogratulovat, že se povedla stávající cyklostezka z Prahy, převést lávkou přímo do Zbořeného Kostelce a umožnilo se tak i pěší spojení z této vesnice na hlavní silnici na Prahu a pro turisty se výrazně zlepšil přístup na hrad. Zároveň se při této stavbě postavil nový mostek přes potok a nahradil ten starý a nevyhovující.
Díky našim čtenářům využívajícím tyto lávky jsme přesto byli upozorněni na několik drobných nedostatků na těchto stavbách a proto jsme požádali Týnecký městský úřad o spolupráci při řešení těchto podnětů a připomínek.
V tomto případě zde uvádím naši komunikaci v úplném znění i s odpovědí a zároveň pro lepší přehled do příspěvku vložím i konkrétní fotografie:

Týnecký kocour (tyneckykocour@seznam.cz)
Dotaz na správce lávky ve Zbořeném Kostelci

29. 3. 2016, 9:19:21
Komu: radnice@mestotynec.cz 

Dobrý den,

Na základě připomínek našich čtenářů, by jsem vás chtěl požádat o odpověď na několik dotazů týkajících se nové lávky ve Zbořeném Kostelci:
1. Kdo tuto lávku spravuje? 
Na začátku lávky je kovové zábradlí tmavé barvy a v případě snížené viditelnosti, IMG_3027např. za špatných klimatických podmínek je toto zábradlí nebezpečné pro cyklisty neboť splývá s okolím a není proti navazujícímu dřevěnému zábradlí viditelné. Zároveň je uprostřed příjezdové cesty na lávku šedý betonový sloupek na kterém je vylepena zřejmě jen provizorní nereflexní výstražná páska a sloupek je pak také lehce přehlédnutelný.   
2. Jakým způsobem, popřípadě s jakou četností se zajišťuje provádění úklidu lávky?
Někteří obyvatelé Zbořeného Kostelce uvádějí, že v zimním období na lávce nebyl zajištěn úklid sněhu.
Děkuji za odpověď 
Zdeněk Vondrák

Týnečtí Patrioti – Nezávislý web města Týnce
www.mestotynec.eu
———————————————————————————————————–
Morávková Lenka (moravkova@mestotynec.cz)

FW: Dotaz na správce lávky ve Zbořeném Kostelci
11. 4. 2016, 14:02:15

Komu: tyneckykocour@seznam.cz

Dobrý den,

děkujeme za Vaše podněty a snahu o zlepšení žití v Týnci nad Sázavou a okolí.
Lávka je majetkem Středočeského kraje. Byla postavena dle odsouhlaseného projektu a takto na ní byl vydán kolaudační souhlas (bez závad). Za Středočeský kraj stavbu zajišťoval Mgr. Michal Francán, Odbor krajského investora, +420 727891162, francan@kr-s.cz. V případě dotazů je možné se obrátit na něj.
Zimní a letní údržba lávky je zajišťována na základě smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou a Středočeským krajem. Město Týnec nad Sázavou údržbu provádí prostřednictvím Technických služeb Týnec. V plánu zimní údržby je most zařazen do 3. pořadí, režim C. Tzn. po zajištění sjízdnosti na komunikacích 1. a 2. pořadí, nejdéle však do 48 hodin. Lávka nesmí být ošetřována chemickým posypem, pouze ručně, výjimečně inertním posypem. V zimním období nebyly zaznamenány žádné stížnosti na údržbu. Pokud přesto uživatelé lávky zaregistrovali problémy s její schůdností, bylo by vhodné se bezprostředně poté obrátit na radnici nebo TS se žádostí o nápravu. Na jaře už tyto podněty nejsme schopni dořešit. Případné další informace podá Ing. Jaromír Diblík, ředitel TS,  +420 777241039,diblik@tstynec.cz .

Ještě doplním, že sloupek uprostřed lávky má především zamezit nájezdům neukázněných řidičů čtyřkolek. Pro lepší viditelnost byl opatřen reflexními prvky. Viz. příloha. 2016-04-07-4515

Hezký den 

Lenka Morávková

Kancelář starosty
Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
tel: +420 317 701 930
tel. +420 778 097 516

moravkova@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
www.tyneckevlneni.cz

Tímto děkuji pracovníkům městského úřadu v Týnci za odpověď a rychlé sjednání nápravy. Předcházení problémům vždy vyjde levněji něž jejich následnému řešení až vzniknou a některé fatální následky se pak nedají řešit vůbec. V této souvislosti se ovšem do médií dostal vedlejší mostek a tato situace byla i zmíněna na jednání zastupitelstva dne 18.4.2016.

http://benesovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-cyklisty-ciha-pod-zborenym-kostelcem-nebezpecne-zabradli-vse-je-pry-ok-20160405.html

Nechci se zde být soudcem a zastávat se některé ze stran vzniklého sporu, jen vám k samostatnému úsudku předložím pár aktuálních fotografií o současném stavu:
IMG_3063IMG_3062

 

 

 

 

IMG_3066

 

IMG_3068

IMG_3064

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák

Po roce

Zdravím všechny naše čtenáře.

Před rokem jste se s námi měli možnost potkat poprvé, vážíme si toho a jsme velice rádi, že po roce se tu s vámi můžeme setkávat dále a stále.
Je vidět, že jste si k nám našli cestu a průměrná návštěvnost dvou tisíc přístupů není malá.
To nás určitě zavazuje k tomu, abychom pokračovali dál a snažili se přinášet vám zajímavosti z historie Týnecka i jeho současného dění, přispěli vám radou nebo vás jen pobavili.
Zde se také pozastavím nad připomínkami vás čtenářů. Velmi nás potěší jakákoli reakce na naší práci a musím zde uvést a zároveň poděkovat, že veškeré příspěvky i dotazy jsou jen slušné a konstruktivní.
V této souvislosti je pak jistě zajímavý dotaz, zda kromě pobavení a případného poučení čtenářů má naše práce i jiný význam.
Jsem rád, že na tyto případné dotazy můžu dnes i konkrétně odpovědět. Když jsme v loňském roce začali, tak se nejednalo jen vytvoření o psaní jakéhosi webu, ale začali jsme se zástupci městského úřadu projednávat naše konkrétní návrhy. Třeba již v dubnu 2015, jsme se obrátili na místostarostu pana Bedřicha Pešana z žádostí o předložení několika našich nápadů k jednání do městské rady.

První bod z našich nápadů zde uvádím v úplném znění:

1. Návrh na přípravu znovu vydání knihy TÝNEC NAD SÁZAVOU – k historickým kořenům města a to buď k desátému výročí prvního vydání nebo k výročí 700let prvního písemného záznamu o Týnci.

O této věci, jsem pak měl následně 2.6.2015 i jednání s paní Lenkou Morávkovou.
Z tohoto důvodu pak mě osobně a i ostatní Týnecké patrioty potěšilo poslední vydání Týneckých listů číslo 1. z února 2016, kde se na poslední straně nachází výzva Vlastivědného spolku Týnec nad Sázavou.
Věřím že toto je i naší zásluhou a pomáháme tím tak zvýšit povědomí o dlouhé a zajímavé historii Týnecka a povzbuzuje nás to k další naší činnosti.

Týnecké listy
Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák