Zářijové dotazy čtenářů

I v tomto měsíci vám přinášíme několik dotazů a odpovědí, vás čtenářů.
Stejně jako v minulém měsíci se i v tomto zdržíme jakéhokoli komentáře
a seznámíme vás s přesným zněním otázek a následných odpovědí:

Dobrý den,

Rádi bychom vás požádali o odpovědi na několik dotazů týkající se našeho města:
1. V zápisu z městské rady ze dne 5.9.2016 se objevil tento článek:
14/22
Návrh na odpuštění pohledávky (zákonné příslušenství ve výši cca 511.410 Kč k vymožené pohledávce). Jistina pohledávky byla uhrazena. Vzhledem k sociálním poměrům dlužníka (město je opatrovníkem dlužníka), jiné dluhy nemá a spolupráci dlužníka rada navrhuje ukončit exekuci, částečně odpustit pohledávku ve výši 460.410 Kč (příslušenství dluhu), zbytek dluhu ve výši 51.000 Kč – pravidelné splátky 1000 Kč/měsíčně bude řešit úřad přímo bez exekutora. Projedná zastupitelstvo.

Schváleno 4 – 1 (proti) – 0
Můžete našim čtenářům sdělit, jak se k tomuto postavilo naše zastupitelstvo a přiblížit vlastní důvody, které k tomuto návrhu vedly? Popřípadě ještě jakým způsobem se bude dále postupovat u dalších možných dlužníků, aby se tento případ nestal precedentem?
2. Dne 28.9. 2016 je svátek sv. Václava, patrona České země, proběhla u této příležitosti nějaká vzpomínková akce?
3. Dne 28.10. 2016 je státní svátek a to den české státnosti, bude město tento svátek nějak připomínat? Zajistí se jako v loňském roce alespoň úklid památníků padlých v našem městě a obcích?
…………………………………………………………………………………………….

Vážený pane Vondráku,

děkujeme za zájem o dění v našem městě. K Vašim dotazům uvádím:

Pohledávky, které jsou po splatnosti, řešíme upomínkami. Pokud dlužník nereaguje, předáváme je advokátní kanceláři. Když ani tehdy není vůle k jejich zaplacení, předává advokátní kancelář pohledávky soudu a  exekutorovi. Ten v souladu se zákonem buď pohledávku vymůže, anebo zjistí, že ji není z čeho vymoci, že je v podstatě nedobytná. V případě nedobytnosti se pohledávka přesune do takzvané podrozvahy. To znamená, že je stále evidována a čeká se, pokud by dlužník v budoucnu nějaký majetek nabyl, aby pohledávku mohl uspokojit. Je to ale složitější, protože běží promlčecí lhůty. Snažíme se tyto lhůty sledovat, a v případě, že se blíží promlčení pohledávky, tak ji znovu urgujeme, znovu se soudíme. Tím dojde k opětovnému prodloužení promlčecí lhůty.

V případě částky 511 410 korun jde o pohledávku Františka Sarkoziho. To je hluchoněmý obyvatel Týnce. Je zbaven svéprávnosti a město je jeho opatrovníkem. Pohledávka 51 tisíc korun na nájemném vznikla v době, kdy byl ještě svéprávný a bydlel na Brodcích v č.p. 25. Tato částka byla nyní splacena v plné výši. Desetkrát větší dluh jsou náklady spojené s poplatkem z prodlení a úrokem, na které máme ze zákona nárok. Dlužník dluh (jistinu) na nájemném uhradil a má stabilní příjem ve formě důchodu. I proto jsme zastupitelstvu předložili návrh pohledávku částečně odpustit. Jako sankci za dlužnou částku jsme navrhli 100% pohledávky, což je 51 tisíc korun. Tu bychom si s dlužníkem sami vypořádali formou splátkového kalendáře. Zastupitelstvo v září tento bod neschválilo. To znamená, že zatím se nic na situaci nemění. V prosinci na zastupitelstvu budeme návrh předkládat znovu. Myslíme si, že František se chová slušně, je spolehlivý nájemník v obecním bytě, a že si odpuštění pohledávky zaslouží. Zdůrazňuji, že jistina byla uhrazena, dluh se týká příslušenství dluhu, což jsou zákonné poplatky a úroky z prodlení. Odměna exekuce a náklady právního zastoupení byly také uhrazeny v plné výši.

Oslavy Dne české státnosti 28. září a oslavy Dne vzniku samostatného československého státu 28. října necháváme na místních sdruženích a spolcích. Město Týnec nad Sázavou, vědomo si významu nadcházejícího data, při této příležitosti každoročně připravuje slavnost předání ocenění novým Významným občanům města. Letos tato akce vychází přesně na pátek 28. října.

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Děkujeme paní Morávkové za spolupráci.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák