I. Diskuze o budoucnosti Týnce

Koncem listopadu 2015 se v Týnecké základní školy uskutečnila první schůzka obyvatel a vedení města zajišťovaná profesionální agenturou.
O této schůzce si můžete základní informace přečíst v příspěvku od pana Zdeňka Kellnera ze dne 3.12.2015, odkaz na celý článek pak naleznete v sekci
„Napsalo se o Týnci“.

Celý zápis z této schůzky vám zde předkládáme, zápis je redakčně neupravovaný, pouze není z technických důvodů zveřejněna fotodokumentace.
——————————————————————————————

ZÁZNAM Z VEŘEJNÉ DISKUZE NA TÉMA:
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY v Týnci nad Sázavou

1. PROČ JSME SE SETKALI?

2. JAK TO CELÉ PROBĚHLO?

3. SHRNUTÍ PROGRAMU A ZÁZNAM DISKUZE

3.1 ÚVODNÍ DISKUZE

3.2 SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 1

3.3 SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 2

3.4 SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 3

3.5 SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 4

3.6 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

4. SEZNAM INSTITUCÍ, SDRUŽENÍ, SPOLKŮ, ZÁJMOVÝCH SKUPIN

5. FOTODOKUMENTACE

1. PROČ JSME SE SETKALI?
Nabídka aktivit pro volný čas je v Týnci velmi bohatá. Cílem veřejné diskuse bylo společně pojmenovat to, co funguje výborně, popsat problémy a nedostatky, se kterými se občas potýkáme a diskutovat o tom, co by přispělo k ještě lepšímu trávení volného času v Týnci. Snažili jsme se nezapomenout na nikoho, od předškolních dětí po seniory, mluvili jsme o sportovcích, o milovnících kultury, výstav, divadla a hudby, o nejrůznějších akcích, festivalech a soutěžích, které se v Týnci konají. Vznikl seznam aktivit, které by mohly přispět k ještě lepší volnočasové nabídce.

2. JAK TO PROBĚHLO?
Veřejné diskuse se zúčastnilo 73 obyvatel Týnce, zastoupeny byly všechny místní části kromě Krusičan a Čakovic. Co se týká složení účastníků, přítomni byli všichni zástupci spolků, rodáci i přistěhovalí obyvatelé a to ze všech věkových skupin. Veřejnou diskusi zorganizovali společně vedení města za podpory Jana Vaněčka a Veroniky van der Ent, externí konzultace a řízení jednání Blaženy Huškové. Tato aktivita byla rovněž podpořena grantem od organizace NESEHNUTÍ Brno v rámci projektu Angažovaně OFFLINE.

Více informací o projektu: http://www.obcanskeoko.cz/, více o organizaci: http://nesehnuti.cz/.

Za pomoc při organizaci a podporu děkujeme:
– paní ředitelce ZŠ Mgr. Haně Váňové za poskytnutí prostor školy,
– Společenskému centru za zapůjčení flipchartových stojanů a zajištění občerstvení,
– členům kulturní a sportovní komise za konzultace při přípravě, šíření pozvánek,
– paní Morávkové a panu Vilímkovi za organizační výpomoc.

3. SHRNUTÍ PROGRAMU A ZÁZNAM DISKUZE

Datum setkání: 25. 11. 2015, středa

Čas: 17:30 – 20:00

Místo: Respirium základní školy

Setkání se odehrávalo v prostorech respiria ZŠ Týnec nad Sázavou. Nejprve účastníky přivítal pan starosta Martin Kadrnožka a poté předal slovo paní Blaženě Huškové, která vysvětlila program a cíl setkání. Účastníci se nejprve všichni krátce představili a pak pomocí moderované diskuze přemýšleli o tom, jak tráví volný čas v Týnci dnes. Stručná, často jedno či dvouslovná sdělení účastníků se doslovně zapisovala. Po úvodním brainstormingu se účastníci rozdělili do čtyř skupin. Každá se zabývala jiným tématem. Výsledky se rovněž zapisovaly a následně byly ostatním účastníkům prezentovány. Na závěr došlo ke krátkému shrnutí celého setkání a účastníci byli informováni o dalším postupu.

Následující záznam je doslovným, neupravovaným, necenzurovaným přepisem hesel, která účastníci diskuze vyslovili, a která byla během diskuze zaznamenána zapisovateli na flipchartové papíry. Záznam neobsahuje žádné subjektivní doplňkové informace.

3.1. ÚVODNÍ DISKUZE

// 1 // Volný čas v Týnci dnes

Účastníci se nejprve všichni krátce představili a pak pomocí moderované diskuze přemýšleli o tom, jak tráví volný čas v Týnci dnes. Stručná, často jedno či dvouslovná sdělení účastníků se doslovně zapisovala.
cyklistika
fotbal
turistika
potulující se mládež po ulici
ryby
muzeum
koncerty
akce na hradě
myslivost a rybaření
čtení, internet
sportovní soutěže
naučná stezka kolem Týnce
malá aktivita seniorů (těch starších)
volejbal
chybí koupaliště
chybí sportovní hala
letos nerostly houby
máme sportovní kroužky
chybí prostor k setkávání
rukodělný a PC kroužek pro děti
aktivity v Motýlku
všichni jsou líní
bowling v Týnci
hrací automaty
atletika
“klub Lavička” pro seniory (lavička před obchodním domem)
keramika
chodíme na hřiště
chodíme do tělocvičny
brusle na novou stezku
s rodinou do lesa
šachy
běhání v lese
výstavy
Sázava – čas u řeky
výlety na Zbořený Kostelec
čas na zahradě
diskotéka v kulturáku
ochotnické divadlo
Vlastivědný spolek dělá výborné přednášky
jedeme na vodu
hospoda
sportovní akce pro veřejnost
chybí spolkový dům
taneční
manželské večery
chybí prostor k setkávání
univerzita 3. věku
děti pijí a kouří a fetují
dobře funguje Spolek zdravotně a tělesně postižených (plavání, zájezdy,…)
– p. Zdražilová výborně vede

tenis
skatepark funguje
hodně sportovních klubů pro všechny
softball

// 2 // Volný čas v Týnci – budoucnost

Diskuze se odvíjela od představy „růžových brýlí“ – tedy jak by volný čas v Týnci vypadal, když by k tomu byly ideální podmínky a vše by rovněž ideálně fungovalo. Účastníci byli vyzváni, aby si nasadili ony “růžové brýle” a pokusili se stručně popsat tento stav:
dostatek volně přístupných a čistých sportovišť
plavecký areál
přírodní koupaliště u řeky
sáňkování (sníh a kopec), bobování
dům dětí a mládeže
modernizovaná klubovna pro skauty
spolkový dům
venkovní šachy
zkultivované břehy Sázavy
obchod pro seniory v Peceradech
venkovní lezecká stěna
více laviček + parkové úpravy + čisto
uklidit kolem sběrných nádob na odpadky
fotbalové hřiště s umělou trávou
kvalitnější kemp
více koncertů, divadel (kultury)
Havlova lavička
opravené jezy na Sázavě
komunitní centrum
opravené nádraží (nástupiště)
chodník k nádraží
velká sportovní hala (moderní sportoviště)
cyklostezka podél řeky do Chrástu, Zbořeného Kostelce
zlepšení muzea
více účastníků na turistických pochodových akcích z Týnce
rekonstrukce stezky z Dolnice do Pecerad
vyřešit parkování u staré školy
in-line stezka
vycházkové trasy po Týnci + lepší chodníky
parkovací plochy v Týnci
místo pro společné opékání buřtů
krajská liga ve fotbale
cyklostezka Týnec – Benešov
větší nabídka sportovních aktivit (posilovna)
kvalitnější výstavní prostory (víceúčelové)
rockový klub Srdcaři
stojany na kola
nízkoprahový klub

Po uzavření úvodního „brainstormingu“ se diskuze přenesla do čtyř menších skupin. Tyto skupiny se zabývaly specifickými tématy, která vykrystalizovala z úvodu. Každý účastník si vybral téma, které jej nejvíc zajímalo. Diskusi ve všech skupinách řídil tzv. facilitátor (moderátor) a vše, o čem se ve skupinách diskutovalo, zaznamenal buď sám, nebo měl výpomoc v podobě zapisovatele. Nejprve byli účastníci vyzváni, aby pojmenovali to, co v dané oblasti funguje výborně (silné stránky). Pak účastníci diskutovali o tom, co se naopak nedaří, co je třeba zlepšit (slabé stránky). Na závěr účastníci popsali, jak by mělo vše v dané oblasti fungovat v budoucnosti, a pokusili se navrhnout konkrétní kroky, které k tomuto stavu povedou.

3.2. SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 1

Jak město podporuje volnočasové aktivity

Diskusi ve skupině řídil ing. arch. Petr Klápště

Čísla za každým heslem znamenají počet hlasů, které dostaly jednotlivé body, tedy jejich významnost podle názoru členů skupiny.

// 1 // CO SE DAŘÍ, FUNGUJE
Infosystém – červené cedulky – pěkné, přehledné
Knihobudky – využívané
široká nabídka – město dává dotace na mládež
rozšiřování venkovních sportovišť v posledních 6 letech (+)
dobrý web – pěkné, přehledné – barevná logika
FB Týnecké vlnění – aktuální
lávka propojila Zbořený Kostelec
noví lidé se zapojují – Město se snaží je vyslyšet
naučná stezka – koordinace víc organizací – záštita a spoluúčast města
je prostor pro spolky na vývěsních plochách
info dvouměsíčník zdarma
podíl města na sportovištích – rekonstrukcích

// 2 // CO SE NEDAŘÍ, NEFUNGUJE, MÁ REZERVY
není samostatný portál – přehled volného času + rozcestník na další stránky (spolků) 7
obec dostává málo ze státního rozpočtu 0
na některých městských akcích nejsou slevy pro důchodce 2
vleče se řešení dlouhodobých vztahových problémů k některým spolkům, kempu 0
není zpětná vazba
– proč se lidé ne/účastní akcí
6
malá koordinace, aby nevznikaly duplicity
– v tématech a termínech
7

3 // IDEÁLNÍ BUDOUCNOST – MÁME VYŘEŠENO A ZLEPŠENO
obyvatel na webu rychle najde info o akcích, které se ho týkají + kontakty i návštěvník – třídíme dle data, dle zájmu, jsou odkazy + kompletní odkazy, harmonogram jasný, přehledný, rychle aktualizovaný 6
slevy pro důchodce jsou na všechny akce 2
bezplatná inzerce pro akce – nejen pro mládež – pro neziskové akce – městské plochy a Týnecké listy (ponechat) 3
necenzurovaná část pro občany v Týneckých listech/obnovit diskuzi na webu – stanovit pravidla slušnosti 2
mobilní aplikace nabízející volnočasové aktivity / mobilní verze rozcestníku a online průvodce 5
soutěž – “body” za účast na akcích 0

3.3. SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 2

Prostory pro volný čas

Diskuzi ve skupině řídil Jan Lébl.

Zapisoval Jan Vaněček

// 1 // CO SE DAŘÍ, FUNGUJE
hřiště na Farském vrchu
školní areál
mateřské centrum
dětské hřiště
společenská místnost Bisport, mládežnický klub
lesní cesty
cyklostezka
lávka, společenské centrum, zahrada
hrad, muzeum
fotbalové hřiště
ZUŠ
Volejbalový klub + tenis
Les, nad školou
Sadovka
Bisport
Kostelecká sokolovna
pěší zóna, lavičky
Jak to bude s náměstím?

// 2 // CO SE NEDAŘÍ, NEFUNGUJE, MÁ REZERVY
nedostatek prostoru na hradě – depozitář, sklad
spolky se nemají kde scházet
dlouhodobé výstavy + vernisáže na hradě
sportovní hala chybí
nedostatečná kapacita sportovišť, zázemí
chybí možnost se vykoupat, koupaliště
rybník, přírodní biotop
krytý bazén daleko
kemp nefunguje
přístup do řeky
řeka nefunguje, nevyužívá se
pétanque
nedostatek pozemků pro rozvoj
“ lidi nemají kde”
fotbalové hřiště – kapacita, úroveň zázemí
není DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
ubytování sportovců při akcích
ubytovací kapacity
přírodní prostory, ohniště, dokončit Sadovku

// 3 // KONKRÉTNÍ VÝSTUPY – CO NAVRHUJEME:

RYBNÍK
Podhájský rybník obnovit – majitel se bojí
Sázava – rekultivace přístupu
přírodní koupaliště
upravit břehy – u kempu
říční lázně

KEMP
lepší WC, sprchy + chatičky
občerstvení
prostor se otevírá víc pro Týnečáky – rekultivace, lavička
volejbal rekonstrukce
vyřešit majetkové vztahy

TĚLOCVIČNA
spory o provoz – časová kapacita
nová tělocvična

PROSTOR ŠKOLY
omezení směrem k veřejnosti
teenageři hulí, fetují – policie – hlídka, bylo by potřeba, aby byla vidět více ve městě
kamerový systém

SPOLKOVÝ DŮM + DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE + SENIOŘI
sdružit vše dohromady
menší sál
pro všechny spolky
Kulturní dům na Brodcích – projekt, chybí finance (Jednota bratrská)
ubytování

HRAD
přesunout část činností do spolkového domu

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
není kde trénovat – jiná plocha, něco většího – v Kostelci opravit hřiště

CYKLOSTEZKA DO KOSTELCE
PROSTOR MEZI AUTOBUSÁKEM A BENZÍNKOU
PROSTOR PO JAWĚ VYUŽÍT – letní kino?

OKRUHY
sousedský okruh
od školky do Chrástu a zpět – není napojeno na sebe
cesta mezi Pecerady a Dolnicí – propojit to, napojit na lávku
chodník do Podělus

VENKOVNÍ POSILOVNA v Sadovce

3.4. SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 3

Akce – propagace – spolupráce

Diskuzi řídila Tereza Šímová

// 1 // CO SE DAŘÍ, FUNGUJE
pouť
Svatomartinské slavnosti
plesy
Střep
akcí je spousta – každý víkend
akce v kulturáku, na hradě a v klubu JB (Jednoty bratrské)
Město + hrad + kulturák+ spolky spolupracují
kalendář akcí v předstihu (koordinuje to Infocentrum)
Hrad (muzeum) – super (v majetku města)
info z webů (město, hrad) – propagace super
jezdí i “Pražáci”
Město má spravedlivou snahu podpořit různé aktivity (jak kulturu, tak sport)
Knihovna super akce
kdo chce, info o akci si najde
podatelna poskytuje info – super

// 2 // CO SE NEDAŘÍ, NEFUNGUJE, MÁ REZERVY
akce začínají pozdě (pro seniory)
špatná propagace akcí v sídlišti Chrást
chybí kulturní vyžití pro rodiny se staršími dětmi
méně akcí mimo turistickou sezónu
někteří místní mají problém s večerními akcemi (hluk)
neelektronická propagace vázne (v okrajových částech)
vývěsky “zastaralé” info (někde)
málo vývěsných ploch
spolky nepředávají info na informační centrum
spolky nejsou vždy otevřené mládeži (ping-pong)
aktivní jsou stále ti samí lidé
gambling ničí životy rodin
poflakující se mládež

// 3 // KONKRÉTNÍ VÝSTUPY – CO NAVRHUJEME:
automaty do suterénu (mimo hospodu)
SMS systém informuje o akcích
otevření nízkoprahového klubu pro mládež
všechny informace o akcích do Infocentra (z iniciativy spolků)
Týnecké listy jsou měsíčníkem a obsahují přehled akcí
hudební akce (pro seniory) začínají dříve
Město připraví měsíční leták o akcích – distribuce poštou

3.5. SKUPINOVÁ TÉMATICKÁ DISKUZE 4

Mají všichni stejnou příležitost?

Diskusi ve skupině řídil Luboš Klabík.

// 1 // CO FUNGUJE
kulturní akce
spolky (+ osobnosti) – tělovýchova, Klub turistů, Spolek zdravotně postižených, Šachisté, chovatelé a zahrádkáři
Mateřské centrum
vycházkové trasy v okolí
řeka + vodáctví
cykloaktivity

// 2 // CO NEFUNGUJE
chybí nízkoprahové centrum, klubovna, Dům dětí a mládeži, Spolkový dům
horolezecká stěna – lezení
přístupný prostor pro neorganizované – neorganizované aktivity
plavání
modelářství
delší okruh na bruslení
venkovní cvičení
špatná informovanost
pejskaři chodí (nejen) mezi paneláky na sídlišti, v centru X kluci zde hrávali fotbal

// 3 // BUDOUCNOST
lidé budou chodit plavat
lidé se setkávají na společném veřejném prostranství
dostupnost aktivit
setkávání lidí v kvalitních podnicích

// 4 // KONKRÉTNÍ KROKY
založení skupiny, která se věnuje prosazení veřejných aktivit a prostorů
zvětšení nabídky během prázdnin
informovanost o aktivitách a prostorech, propagace
motivovat mladé lidí, hledat osobnosti

3.6. ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

Po ukončení tematických diskuzí se všichni účastníci opět sešli v respiriu. Zástupci jednotlivých pracovních skupin prezentovali hlavní výsledky jejich diskuse, ostatní účastníci se ptali, komentovali, doplňovali.

Na závěr účastníci krátce zhodnotili celé jednání.

// 1 // PŘÍTOMNÍ OCENILI
otevřenou debatu,
řízení diskusí ve skupinách,
příjemné prostory školy,
velký zájem lidí,
výborný štrúdl,
začátek setkání v 17:30 lidem vyhovoval.

// 2 // PŘIPOMÍNKY K SETKÁNÍ
při příštích podobných jednáních by bylo vhodné rezervovat více času na diskusi v menších skupinách
umožnit přecházení mezi skupinami,
umožnit diskusi k některým tématům předem na webu,
zajistit pitný režim,
připravit program pro děti (aby nerušily),
počítat s tím, že je třeba zajistit také úklid ve škole.

Pan starosta se následně rozloučil se všemi přítomnými. Shodli jsme se, že vzniklo mnoho námětů, se kterými je třeba dále pracovat. Vedení města, kulturní a sportovní komise a zúčastněné spolky zváží, jak na veřejnou diskusi navázat.

4. SEZNAM INSTITUCÍ, SDRUŽENÍ, SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH SKUPIN
Městský úřad Týnec nad Sázavou: www.mestotynec.cz
Mateřská škola Týnec nad Sázavou: http://mstynec.webnode.cz/
Základní škola Týnec nad Sázavou: http://www.zstynec.cz/
ZUŠ Týnec nad Sázavou: http://www.zusbenesov.cz/kontakty.php
Knihovna: http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz/
Bisport: www.bisport.cz
Český svaz chovatelů
Divadlo Netopýr: http://divadlonetopyr.webnode.cz/
FK FERCOM: http://www.fotbal-tynec.cz/
Junák– svaz skautů a skautek ČR: http://stredisko-kamenice.skauting.cz/web/oddily-3/
Klub českých turistů: http://www.kct.cz/cms/odbory-kct?oblast=102
MC Motýlek: www.mcmotylek.cz
Montessori centrum Týnec nad Sázavou (školka a komunitní škola): http://mctynec.cz/
Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou: http://www.jbtynec.cz/
SDH Krusičany: http://krusicany.webnode.cz/sdh-krusicany/
SDH Pecerady
SDH Týnec nad Sázavou
SDH Zbořený Kostelec: http://sdh-zboreny-kostelec.webnode.cz/
Studio 3 – divadlo, hudba, poezie: http://studio3-os.webnode.cz/
TJ JAWA Brodce – šachy: http://www.sachytynec.cz/
TJ JAWA Pecerady: http://fotbalpecerady.cz/
TJ Týnec nad Sázavou: http://www.tjtynec.cz/
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou: http://www.centrumtynec.cz/
VK Týnec nad Sázavou
OS zdravotně postižených
Senioři
Sdružení zdravotně postižených (aktivní senioři)
Vlastivědný klub: https://www.facebook.com/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%BD-spolek-T%C3%BDnce-nad-S%C3%A1zavou-1632794460341335/

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák