II. Diskuze o budoucnosti Týnce

ZÁZNAM Z 2. SETKÁNÍ NA TÉMA: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY v Týnci nad Sázavou

1. PROČ DRUHÉ SETKÁNÍ?
2. SHRNUTÍ PROGRAMU A ZÁZNAM DISKUZE
2.1 DISKUZE
2.2 DETAILNÍ ROZEBRÁNÍ TÉMATU
3. ZÁVĚR – JAK BUDEME DÁLE POKRAČOVAT?
4. ZHODNOCENÍ DISKUZE
5. SEZNAM INSTITUCÍ, SDRUŽENÍ, SPOLKŮ, ZÁJMOVÝCH SKUPIN
6. FOTODOKUMENTACE

1. PROČ DRUHÉ SETKÁNÍ?
Společným setkáním zástupců vedení města, kulturní a sportovní komise jsme volně navázali na první veřejnou diskuzi, která se uskutečnila dne 25. 11. 2015. Z tohoto setkání vzešel záznam, který je soupisem jednotlivých nápadů, návrhů a připomínek. Sešli jsme se proto, abychom na základě výstupů veřejné diskuse pojmenovali nejdůležitější témata, kterými je třeba se prioritně zabývat, a jak s nimi budeme dále pracovat.
Pozvání na setkání ve Společenském centru obdrželi členové kulturní a sportovní komise, diskuse se zúčastnilo 8 zástupců vedení města a obou komisí. Setkání zorganizovali společně vedení města za podpory Jana Vaněčka a Veroniky van der Ent, externí konzultace a řízení jednání Blaženy Huškové. Tato aktivita byla rovněž podpořena grantem od organizace NESEHNUTÍ Brno v rámci projektu Angažovaně OFFLINE.
Více informací o projektu: http://www.obcanskeoko.cz/, více o organizaci: http://nesehnuti.cz/.

2. SHRNUTÍ PROGRAMU A ZÁZNAM DISKUZE
Datum setkání: středa 20. 1. 2016
Čas: 17:30 – 20:30
Místo: Společenské centrum Týnec
Setkání se odehrávalo v prostorech Společenského centra Týnec. Nejprve účastníky přivítala paní Blažena Hušková, která vysvětlila program a cíl setkání. Dále předala slovo panu starostovi Kadrnožkovi, který přítomné přivítal jménem vedení města. Poté Jan Vaněček připomněl krátkou prezentací průběh prvního veřejného setkání a představil hlavní výstupy jednotlivých skupinových diskuzí.
Následně se účastníci rozdělili do tří skupin. Každá si znovu prošla záznam ze setkání a vybrala ta témata, která byla podle jejich názoru nejdůležitější. Paní Hušková výsledky zapisovala a společně s účastníky je seskupila logicky do tematických skupin. Všichni se shodli na tom, že všechna témata považují za prioritní.
Vzhledem k omezeným časovým možnostem bylo vybráno jedno téma a účastníci si vyzkoušeli, jak navrhovat a posuzovat konkrétní kroky (aktivity, projektové záměry), které povedou ke zlepšení v dané oblasti. Navržené aktivity jsme posuzovali podle dvou kritérií: jaký dopad budou daná opatření a jak významně přispějí ke zlepšení situace v dané oblasti, a následně jak snadné
či obtížné bude jejich uskutečnění (proveditelnost).
Na závěr jsme krátce shrnuli celé setkání a domluvili se, jak budeme dále postupovat. Následující záznam je doslovným, neupravovaným přepisem hesel, která účastníci diskuze vyslovili, a která byla během diskuze zaznamenána zapisovateli na flipchartové papíry. Záznam neobsahuje žádné subjektivní doplňkové informace.

2.1. DISKUZE
Nejprve jsme zaznamenali, jaká témata považujeme za důležitá: (není řazeno podle priorit).
– místo pro sportovce (tělocvična)
– rozvoj školního areálu – prostor pro scházení spolků, klubovna, využití staré
tělocvičny pro spolkovou činnost, lezecká stěna
– rozvoj vycházkových tras a cyklotras a jejich dovybavení (mobiliář – lavičky
odpadkové koše, venkovní tělocvična apod.)
– volný čas dětí a mládeže – (příležitosti, motivace lídrů)
– úprava břehů řeky – cestičky, koupání, volný čas
– samostatný volnočasový portál – informovanost (akce, místa, činnosti spolků, idea
jednotného portálu, který by obsahoval všechny informace, a vše bylo snadno
dohledatelné).
– denní centrum pro neorganizované aktivity (mládež, senioři…)
– hledání osobností a jejich dlouhodobá motivace, podpora činnosti spolků
Následně jsme navržená témata uspořádali do čtyř vzájemně souvisejících celků (není řazeno podle priorit):

1. rozvoj vycházkových tras a cyklotras a jejich dovybavení
– nové trasy, doplnění stávajících tras adekvátním mobiliářem – lavičky,
odpadkové koše, venkovní tělocvična apod.

2. místo pro sport a kulturu, prostory pro scházení spolků
– rozvoj školního areálu – využití staré tělocvičny pro spolkovou činnost, lezecká
stěna,
– denní centrum pro neorganizované aktivity (mládež, senioři, kino)

3. Sázava – úprava břehů řeky
– cesty kolem řeky, přístup k řece
– koupání v Týnci a okolí
– budoucnost kempu

4. podpora činnosti spolků cestou hledání osobností a jejich dlouhodobou motivací
– podpora současných lídrů a osobností
– podpora a hledání nových lídrů a osobností

2.2. DETAILNÍ ROZEBRÁNÍ TÉMATU
Pro další práci jsme si vybrali 4. téma – podpora spolků cestou hledání osobností a jejich dlouhodobou motivací. Navrhovali jsme, co by se v té věci dalo konkrétně dělat, a navržené jsme posuzovali podle předpokládaného pozitivního dopadu a proveditelnosti:
– na ZŠ najít děti s potenciálem
– finančně podpořit lidi, kteří pracují jako vedoucí, trenéři apod.
– finančně podpořit vzdělávání těch, kdo pracují s mládeží jako trenéři apod.
– tam, kde je to možné a žádoucí, založit kluby/odnože/větve mladých členů spolků (příklad: rybáři)
– vybavit halu/sportoviště (materiální vybavení)
– veřejná pochvala – prezentace, interview, odměna nefinanční
– dát mladým úkoly a zodpovědnost
– užší spolupráce spolků se školou – např. turnaj, projektové dny
– přehled o absolventech škol a jejich vazbě k městu
– nabídnout prostor na webu města pro prezentace

Zúčastnění vyhodnotili, že relativně nejsnáze proveditelné a přitom mající největší pozitivní dopad jsou:
– finančně podpořit lidi, kteří pracují jako vedoucí, trenéři apod.
– tam, kde je to možné a žádoucí, založit kluby/odnože/větve mladých členů
spolků (příklad: rybáři)
– na ZŠ najít děti s potenciálem
– finančně podpořit vzdělávání těch, kdo pracují s mládeží jako trenéři apod.
– nabídnout prostor na webu města pro prezentace

3. ZÁVĚR – JAK BUDEME DÁLE POKRAČOVAT?
Všichni zúčastnění se shodli, že 4 navržená témata jsou pro týnecké volnočasové aktivity důležitá, realizovatelná, některá už probíhají, na dalších se začne racovat.
Současný stav:
– výstavba tělocvičny už probíhá
– webové stránky s nabídkou volnočasových aktivit jsou ve výrobě
– rozvoj vycházkových tras a cyklotras a jejich dovybavení se uskuteční ve spolupráci se zástupci spolků a klubů a také zájemců z řad veřejnosti
– úprava břehů Sázavy – veřejnost na dalším setkání přednese své návrhy a představy

Je tedy zřejmé, že tato témata jsou pro blízkou budoucnost prioritní a reálná. Vedení města počítá s další užší spoluprací se spolky, sdruženími, zájmovými skupinami a veřejností.

4. ZHODNOCENÍ DISKUZE
Ústní krátké hodnocení debaty jednotlivými účastníky:
– Bylo to užitečné, něco nového tímto začíná
– Vstřícný krok od města i od veřejnosti
– Mile mě to překvapilo
– Děkuji za názor všech, všechny názory jsou pro mě důležité, slyšel jsem je a vnímám je
– Smysluplně strávený čas
– Dobrý
– Souhlasím s tím, co bylo řečeno, oceňuji dobré řízení diskuse

5. SEZNAM INSTITUCÍ, SDRUŽENÍ, SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH
SKUPIN
Městský úřad Týnec nad Sázavou: www.mestotynec.cz
Mateřská škola Týnec nad Sázavou: http://mstynec.webnode.cz/
Základní škola Týnec nad Sázavou: http://www.zstynec.cz/
ZUŠ Týnec nad Sázavou: http://www.zusbenesov.cz/kontakty.php
Knihovna: http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz/
Bisport: www.bisport.cz
Český svaz chovatelů
Divadlo Netopýr: http://divadlonetopyr.webnode.cz/
FK FERCOM: http://www.fotbal-tynec.cz/
Junák– svaz skautů a skautek ČR: http://stredisko-kamenice.skauting.cz/web/oddily-3/
Klub českých turistů: http://www.kct.cz/cms/odbory-kct?oblast=102
MC Motýlek: www.mcmotylek.cz
Montessori centrum Týnec nad Sázavou (školka a komunitní škola): http://mctynec.cz/
Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou: http://www.jbtynec.cz/
SDH Krusičany: http://krusicany.webnode.cz/sdh-krusicany/
SDH Pecerady
SDH Podělusy
SDH Týnec nad Sázavou
SDH Zbořený Kostelec: http://sdh-zboreny-kostelec.webnode.cz/
Studio 3 – divadlo, hudba, poezie: http://studio3-os.webnode.cz/
TJ JAWA Brodce – šachy: http://www.sachytynec.cz/
TJ JAWA Pecerady: http://fotbalpecerady.cz/
TJ Týnec nad Sázavou: http://www.tjtynec.cz/
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou: http://www.centrumtynec.cz/
VK Týnec nad Sázavou
OS zdravotně postižených
Senioři
Sdružení zdravotně postižených (aktivní senioři)
Vlastivědný klub: https://www.facebook.com/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%BD-spolek-
T%C3%BDnce-nad-S%C3%A1zavou-1632794460341335/
——————————————————————————————-

Dnes jsme vám přinesli druhou část diskuze o budoucnosti Týnce. Také tento záznam není nijak redakčně upravován a krácen, pouze opět z technických důvodů neobsahuje fotodokumentaci.
Této diskuze se již zúčastnil omezený počet pozvaných, nicméně se závěry lze bezesporu z velké části souhlasit. Vedení města také již připravuje další kroky k uvádění získaných poznatků do praxe, jak již bylo vidět na zasedání Městského zastupitelstva dne 8.2. 2015, kde seznámilo přítomné zastupitele a diváky z řad občanů o dohodě mezi Týneckým fotbalovým klubem na pronájmu tábořiště v Náklí společnosti Bisport za 20.000,- Kč ročního pronájmu s tím, že společnost vlastními investicemi toto tábořiště upraví a bude jej také na vlastní náklady provozovat.
Uvidíme jakým dalším směrem se tedy toto naše tábořiště bude dále ubírat a věříme, že jeho předpokládané zlepšení přinese užitek našemu městu a jeho krásnému okolí.

Za Týnecké patrioty Zdeněk Vondrák