MÚ Týnec n.S. odmítl vyplatit část peněz členům OVK delegovaných opozicí I.část

Zdravíme všechny naše čtenáře.

Dnešním článkem se opět vrátíme k našim komunálním volbám a seznámíme vás s kauzou možného krácení odměn členům volebních komisích.
Základní informace a první dokumenty vám předkládáme bez dalších redakčních úprav:

Vážení kolegové, opozice
rádi bychom Vám předali informace k faktu ošizení členů okrskové volební komise delegovaných volební stranou Občané pro Týnecko, kde tito za svou práci nedostali řádně zaplaceno a dnešního dne byla předána stížnost k rukám Krajského úřadu Středočeského kraje podložená analýzou Ministerstva vnitra dávajíc zapravdu nám.
Pokud o informace máte zájem, zašlete mi prosím email, kam mohu podklady zaslat.
S pozdravem Tomáš Franěk
Občané pro Týnecko
tomas.bn@email.cz

———————————————————————————————————

Krajský úřad Středočeský kraj k rukám JUDr. Evy Jůzové Zborovská 11 150 21 Praha 5

Stížnost na nevyplacení části odměny členům okrskové volební komise delegovaných volební stranou Občané pro Týnecko ke komunálním volbám konaných do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou ve dnech 5-6.10.2018 (dále jen OVK)

Podáváme tuto stížnost na postup městského úřadu v Týnci nad Sázavou, K Náklí 404 257 41 Týnec nad Sázavou a to z důvodu nevyplacení celé odměny členům OVK námi delegovaných (seznam těchto viz. příloha č.4). Dotčení členové OVK se řádně účastnili povinného školení a pracovali při celých komunálních volbách v souběhu s prvním kolem voleb senátních (jako řadoví členové). Druhého kola senátních voleb se neúčastnili (vyjma paní Petry , kde je finančně vše v pořádku). Dotčení členové OVK obdrželi pouze 1233kč, tedy přesnou polovinu (dle vzorce 1800kč základ + 400kč souběh + 700kč v případě konání druhého kola jest = 2900kč mínus 15% daň, děleno 2 jest= 1232.5kč)

Zde spatřujeme jasné porušení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. § 1 odstavec 4, (poslední věty), která hovoří „… poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních ovk. Povinné školení + komunální volby v souběhu se senátními + dlouhé náročné počítání i se senátem zcela jednoznačně není polovina oproti druhému kolu senátních voleb + následné velice krátké počítání.

(Alternativně by šlo použít i pro účetní jednodušší způsob pěti dnů, tedy školení+2dny 1.kolo+2dny 2.kolo= 2900kč/5 dny, to celé krát 3dny jest= opět více, než MÚ zaslal)

Dále musíme zdůraznit dokument Ministerstva vnitra „Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky“ (viz. příloha č.1) , který ve svém bodě III.- „Krácení zvláštní odměny“ opět hovoří jasně.

Celou věc jsme konzultovali přímo s Ministerstvem vnitra a byli jsme ujištěni, že obojí (výše uvedené) je správně a tedy MÚ postupoval špatně k neprospěchu členů OVK delegovaných námi. (A tím tedy i k neprospěchu nás jakožto volební strany)

Tuto stížnost tedy podáváme mj. podle zákona č. 491/2001 Sb. §10, odst.1, písmeno f

Dále pak jako přílohu č.2 připojujeme korespondenci s MÚ Týnec n.S. Příloha č.3 odpověď tajemníka MÚ, kde tento se odvolává právě na vyhlášku č. 59/2002 Sb. a naše reakce. (Dále již pan tajemník neodpověděl)

II.

Z výše uvedených důvodů žádáme Krajský úřad Středočeského kraje, aby do vzniklé situace zasáhl. Jde nám především o to, aby lidé dostali peníze, které jim za odvedenou a nelehkou práci náleží. A to i s doplacením zákonných úroků z prodlení vypočtených od 9.10.2018 (den připsání prostředků na účty členů OVK).

Závěrem nutno poznamenat, že MÚ v Týnci nad Sázavou by neměl perzekuovat svou opozici tím, že námi delegovaným členům OVK odmítne vyplatit všechny peníze.

V Týnci nad Sázavou dne 15.2.2019

1. Alena Poláčková dr. h. c. lídr kandidátky, místopředsedkyně Dělnické strany sociální spravedlnosti, narozena , bytem , Týnec nad Sázavou, 25741, korespondenční adresa: , Týnec nad Sázavou, 25741

2. Tomáš Franěk, kandidát, člen předsednictva Sdružení pro republiku- Republikánské strany Československa Miroslava Sládka, narozen , bytem , Týnec nad Sázavou, 25741

3. Jan Poláček dr. h. c. zmocněnec volební strany Občané pro Týnecko, narozen , bytem , korespondenční adresa: , Týnec nad Sázavou, 25741

——————————————————————————————————–

Příloha č.1

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise,
její krácení a další nároky
I. Nároky členů okrskových volebních komisí
Nároky členů okrskových volebních komisí upravují jednotlivé volební zákony1
.
Na základě těchto zákonů mají členové okrskových volebních komisí nárok
na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je
v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

II. Výše zvláštní odměny
Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob
její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí.
V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravena tak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží
− členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 800 Kč,
− místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 2 100 Kč a
− předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč.
1 § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 60 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.
2 § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon
funkce o 400 Kč. Odměna za výkon funkce se zvyšuje o 400 Kč i v případě
komunálních voleb v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě
Praze. V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se
zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro
zapisovatele, místopředsedu a místopředsedu. Znamená to, že tam, kde se
konají např. volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu a volby do Senátu budou dvoukolové, bude členovi okrskové volební komise, který není
předsedou, místopředsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání
okrskové volební komise, náležet zvláštní odměna ve výši 2 900 Kč (1 800 Kč + 400 Kč + 700 Kč). Zapisovateli a místopředsedovi by pak náležela odměna ve výši 3 500 Kč (2 100 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč) a předsedovi okrskové volební komise ve výši 3 600 Kč (2 200 Kč + 400 Kč + 1 000 Kč).
Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru
obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, má kromě zvláštní
odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise nárok také na náhradu
ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

III. Krácení zvláštní odměny
Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek2 platí, že v případě, kdy se
člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům okrskové
volební komise navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento
příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za
druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen okrskové volební komise účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v okrskové volební komisi, např. jedna třetina.
Citované ustanovení volebních vyhlášek nevylučuje způsob výplaty odměny
přizpůsobit tak, aby bylo zachováno poměrné krácení odměny a zároveň došlo
k odstranění výrazných disproporcí v poskytnuté celkové částce pro jednotlivé členy okrskové volební komise. Takovému postupu krácení pak odpovídá i možnost krácení podle hodin, která umožňuje vzít v potaz i to, jak dlouho okrsková volební komise zasedala, než předala výsledky za svůj volební okrsek.

IV. Výplata zvláštní odměny obecním úřadem
Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové
volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise
obecní úřad. Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem
po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb
do Senátu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a volby prezidenta
republiky za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum). Nárok
na náhradu ušlého výdělku člena okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je však třeba u obecního úřadu uplatnit a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.
Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena
okrskové volební komise poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy
(platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy
(platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. I odst. 2 písm. k) směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

V. Odvody na sociální a zdravotní pojištění a zdaňování zvláštní odměny
Jde-li o otázky odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zdaňování zvláštní
odměny, je třeba se obracet přímo na příslušné resorty, tj. na Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

——————————————————————————————————-

Další informace k celé kauze vám přineseme v příštím pokračování.

Za Patrioty Týnecka vystavil Zdeněk Vondrák