IV. dotazy a odpovědi z radnice 2017 po druhé

I v tento poslední srpnový den zdravím všechny naše čtenáře.
V minulém příspěvku o naší radnici jsem vám představil dotazy, které jsme za vás odeslali. Dnes vás již můžu s odpovědmi na předešlé dotazy a poznámkami seznámit:

1. V domě s pečovatelskou službou se prý objevily štěnice. Přijalo vedení města nějaké opatření, aby se tato situace neopakovala a kolik popřípadě stála jejich likvidace a kdo ji uhradil?
– Nájemník dotčeného bytu na základě požadavku města obměnil vybavení bytu a odborná firma provedla v bytě dezinsekci. Ta se bude opakovat v pravidelných intervalech po dobu několika měsíců. Tím by se mělo zabránit opětovnému výskytu hmyzu. Likvidaci platilo město, a to z důvodu garance správnosti jejího průběhu. K podobné situaci tak s největší pravděpodobností už nedojde. V DPS probíhají pravidelné kontroly stavu bytů pečovatelskou službou, případně správcem domu. V případě nepořádku v bytě či jiných závad způsobených nájemníkem je situace ihned řešena odborem majetku.

Poznámka: Ostatní nájemníci děkují a věří, že město další průběžné kontroly nezanedbá.

2. V Týneckých listech se objevila zpráva o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Kubačákem na provedení jakési stavby „Vstupní markýza obchodního domu“ za bezmála 800.000,- Kč.
Můžete nám sdělit, co bude nájemce restaurace s bowlingem v obchodního domu za tyto peníze realizovat?
– Vstupní markýza obchodního domu je přístřešek nad chodníkem podél výloh obchodního domu. Požadavek na vznik markýzy iniciovalo město. Důvodem je absence zastřešeného venkovního prostoru, vhodného pro pořádání městských kulturních akcí typu Přehlídka dechovek, Rozsvěcení stromu apod. Díky markýze se nebude opakovat situace několika posledních let, kdy děti nebo hudebníci zpívali zcela zmoklí na podiu před obecenstvem pod deštníky. Protože obchodní dům bude procházet rekonstrukcí fasády včetně zateplení, využilo město této situace a s majitelem obchodního domu dohodlo společný postup. Město realizuje markýzu, majitel obchodního domu zateplení a fasádu. Tuto akci provádí stavební firma pana Kubačáka, vítěz výběrového řízení.

Poznámka: No milí Týnečtí podnikatelé, nezbývá než věřit, že město takto bude zvelebovat provozovny i vám. Vzhledem k značné ceně díla 800.000,- Kč, vznášíme na město další doplňující dotazy a v příštích článcích vás budeme o této stavbě dále informovat.

3. Má naše město preventistu kriminality a zpracované plány krizového řízení pro případy mimořádných situací?
– Týnec nad Sázavou je obec II. typu, a jako taková nemá povinnost zpracovávat plány krizového řízení. Tyto plány jsou zpracovány pro obec III. typu, což je pro nás Benešov. V případě, že by se v Týnci vyskytl nějaký problém v podobě ekologické katastrofy, povodně, požáru, tak tuto situaci řeší spolu s vedením města benešovský odbor krizového řízení. Město je součástí integrovaného záchranného systému. Díky přístupu do speciálních webových aplikacích máme k dispozici informace pro vedoucí pracovníky, jak v krizových situacích postupovat. Funkci „preventisty kriminality“ v našem městě plní městská policie. Preventista působí i ve škole dle plánu pro školní potřeby.

Poznámka: Jako město sestávající z více samostatných obcí by jistě nebylo od věci spolupráci mezi těmito částmi a nadřízeným územním orgánem, v tomto případě Benešovem vyzkoušet.

Za Patrioty Týnecka

Zdeněk Vondrák